Zielona Dolina Odry i Warty

Lokalna Grupa Działania - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

stopka_leader-3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju


Aktualności

O Nas

LGD

Lokalna Grupa Działania Stworzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty jest bezpośrednim projektowym kontynuatorem działań LGD Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Fundacja powstała w 2006 roku jako efekt realizacji schematu I Programu Leader+. W sensie wewnątrzstrukturalnym zarówno Stowarzysznie jak i Fundacja są organizacjami wyjątkowymi w regionie, jej struktury bowiem zapewniają możliwie szeroki dialog społeczny. Jest to związane z poprzednimi i bieżącymi projektami surowo wymagającymi zbliżonych udziałów procentowych i licznie reprezentowanych wszystkich sektorów życia publicznego w strukturach organizacji. W roku 2006 Fundacja rozpoczęła na terenie pięciu gmin (Witnica, Słońsk, Górzyca, Słubice i Cybinka) realizację schematu II Programu Leader +.
Wszystkie działania zmierzały do poprawy jakości życia na wsi. Budżet projektu wynosił 746 970 zł. 07 maja 2009 roku efekty działań wymienionego projektu zostały docenione przyznaniem nagrody specjalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konkursie „Siedem Cudów Funduszy Europejskich”. W 2008 w obszar naszego działania włączona została gmina Rzepin. W maju 2009 roku Fundacja rozpoczęła realizację osi IV PROW, zobowiązującą do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007-2013. Budżet projektu wynosił 8 550 552 zł.
W 2015 roku obszar działania powiększył się o gminę miejską Kostrzyn nad Odrą. Stowarzyszenie Zielona Doliny Odry i Warty zakończyło prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Dokument będzie regulował przyszłe kierunki rozwoju oraz obszary wsparcia na obszarze działania LGD.

Stowarzyszeniem kieruje zarząd w składzie: Piotr Chara – prezes zarządu, Leonard Pietrow – wiceprezes, Przemysław Karg – członek zarządu, Karol Duer – członek zarządu i Marcin Lemańczyk – członek zarządu.


Misja

Dzisiejsi mieszkańcy terenów przygranicznych zachodniej Polski – powojenni osadnicy ze wschodu i ich potomni – przez długie lata z przyczyn geopolitycznych i mentalnych mieli utrudnioną możliwość wykształcenia w sobie poczucia jedności ze swoją nową ziemią. Zawierucha wojenna przerwała im długą tradycję w kultywowaniu spuścizny po przodkach. Dodatkowo wysiedleni niemieccy gospodarze zabrali ze sobą wiedzę (i często szacunek niestety) o dotychczasowej ojczyźnie. Czynnikiem utrudniającym przypisanie właściwej wartości tej ziemi stała się także peryferyjna lokalizacja względem krajowych aglomeracji i ośrodków naukowych, uchodząc w ten sposób społecznej uwadze. Bliskość granicy państwa także wprowadzała, zwłaszcza w minionej epoce Polski Ludowej, dodatkowe utrudnienia w eksploracji. Okoliczności te istotnie przeszkadzały w budowaniu wizerunku tej ziemi opartego o rzeczywiste wartości przyrodnicze i kulturowe. Niewielka wiedza zaś utrudnia do dziś mieszkańcom budowę właściwej więzi emocjonalnej ze swoją ziemią. Stosunkowo słabo wykształcone poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Nadodrza stanowi barierę w pełnym i kompleksowym wykorzystaniu jego potencjału do rozwoju regionu.

Od kilku ostatnich lat obserwowany jest wzrost zainteresowania problematyką o tematyce regionalnej. Budzi się przekonanie, że bez wiedzy o regionie trudno o integrowanie się z jego problemami, trudno też o pożądany rodzaj związku emocjonalnego zwanego lokalnym patriotyzmem, będącego zarazem nieodzownym preludium skutecznych, przekonywujących działań promocyjnych oraz – co równie istotne (a może nawet bardziej) – radości życia na łonie swej małej ojczyzny!

Rodzące się wśród gospodarzy regionu zrozumienie potrzeby gruntownego zgłębienia i „odkrycia” dla szerszego grona niezwykłych walorów swej małej ojczyzny oraz zrozumienie konieczności podjęcia wielu działań na rzecz rozwoju gospodarczego opartego na potencjale przyrodniczo-kulturowym doprowadziło do powołania Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Od 2015 roku funkcję Lokalnej Grupy Działania pełni Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty, czyli podmiot, który w pełni kontynuuje misję FZDOW.

Z przyjemnością zapraszam.

Piotr Chara, Prezes SZDOW


Dotacje

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działania:

1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
marzec 2017 (alokacja 875 000 euro). Kluczowi beneficjenci – Jednostki Samorządu Terytorialnego

2.1.1 Konkurs grantowy „Nasze produkty znad Odry i Warty”
II półrocze 2017 (alokacja 17 500 euro). Kluczowi beneficjenci – organizacje pozarządowe

2.1.2 Konkurs grantowy „Nasze miejsca”
II półrocze 2017 (alokacja 62 500 euro). Kluczowi beneficjenci – organizacje pozarządowe

2.1.3 Konkurs grantowy „ZIELONA Dolina Odry i Warty”
II półrocze 2017 (alokacja 45 000 euro). Kluczowi beneficjenci – organizacje pozarządowe

3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
styczeń 2017 (alokacja 500 000 euro)
3.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej
styczeń 2017 (alokacja 600 000 euro)

4.1.1 Marketing lokalnych walorów turystycznych
1 nabór II półrocze 2017 (alokacja 20 000 euro)
2 nabór II półrocze 2018(alokacja 17 500 euro)

KONTAKT

Masz pytania? Nie wiesz jak do nas trafić? Ta sekcja jest dla Ciebie. Zapraszamy!Dane Teleadresowe

Ul. 1 Maja 1B (pierwsze piętro), 69-113 Górzyca
fzdow@fzdow.pl
informacje dla przedsiębiorców: Leonard Pietrow 503 034 017, fzdow@fzdow.pl
informacje dla organizaccji pozarządowych: Karol Duer 534 858 565, k.duer@zdow.pl
Biuro otwarte jest od pn do pt w godzinach od 08.00-16.00
Obsługa interesantów i beneficjentów w godz. 10-14

zdowOne Page