Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Plan włączenia lokalnej społeczności w tworzenie LSR

Proces tworzenia strategii rozpoczął się wraz z tworzeniem struktur LGD. W pierwszej kolejności do partnerów oraz osób i podmiotów przez partnerów zarekomendowanych wysłano pocztą zaproszenia do współtworzenia LSR. Oprócz informacji o planowanym procesie w zaproszeniu znalazły się kluczowe pytania, na które odbiorcy mogli udzielać odpowiedzi elektronicznie, poprzez przygotowany formularz online oraz pisemnie.

Najbardziej w proces tworzenia strategii zaangażował się nasz partner – organizacja pozarządowa, reprezentująca lokalną społeczność, działająca na terenie LGD posiadająca duże doświadczenie w prowadzeniu diagnoz i badań społecznych, w tym również na tym terenie – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (FCP). Na bazie badań prowadzonych przez FCP w 2014 i 2015 roku (choćby badanie ankietowe potrzeb mieszkańców obszaru LGD na próbie 1146 mieszkańców) powstał szczegółowy obraz lokalnej społeczności.Etap diagnostyczny uzupełniony został o metody jakościowe – w okresie od marca do maja 2015 przeprowadzono 7 spotkań z przedstawicielami sołectw i organizacji pozarządowych 7 gmin LGD w formie wywiadu zogniskowanego wokół najważniejszych problemów rozwojowych miejscowości. Etap diagnozy LGD ma już za sobą.

W dalszej kolejności prac przewidziano następujące kroki włączające lokalną społeczność w tworzenie strategii:
a) zorganizowano otwarte spotkania w biurze LGD, na których przedstawiono kluczowe obserwacje z diagnozy i na którym, w formie warsztatowej uczestnicy wyciągną wnioski i przygotują pomysły na rozwiązanie problemów. Praca odbywała się przy pomocy rekomendowanych w Poradniku dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi metod – m.in. drzewa problemów i drzewa celów.
b) opracowanie wstępnej wersji LSR i przełożenie jej kluczowych zapisów (cele, typy działań) na przyjazne infografiki, a następnie poddanie tych zapisów szerokim konsultacjom społecznym wykorzystującym aktywne, angażujące metody aktywizacji społeczeństwa oraz doświadczenia projektów poświęconych doskonaleniu konsultacji na terenie LGD (choćby „Konsultuj Decyduj”, POKL, 5.4.2, FCP i Gmina Słubice, 2013-2014). Wśród wykorzystanych metod będą m.in. konsultacje online, spotkania z mieszkańcami wszystkich gmin (gdzie odbędzie się analiza SWOT każdej gminy oraz całego obszaru LGD. Na spotkania zapraszać będziemy poprzez lokalne media, za pośrednictwem partnerów oraz ogłoszenia i zaproszenia samorządowe), happeningi i kampanie społeczne w mediach lokalnych (w tym kampania płatna na facebooku o wysokim zasięgu).
c) do określenia i zaopiniowania zdiagnozowanych potrzeb i pomysłów na ich zaspokojenie wśród specjalistycznych grup społecznych (przedsiębiorcy, rolnicy) zaprosimy przedstawicieli Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Forum Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
d) etap tworzenia strategii zakończymy konferencją prasową podsumowującą proces i przedstawiającą założenia, która jednocześnie będzie stanowiła pierwszy etap kampanii informacyjnej mającej na celu włączanie społeczeństwa w realizację strategii.

ZAPROSZENIE

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument, na podstawie którego w ciągu najbliższych kilku lat rozdysponowane zostaną środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby pieniądze te wydać mądrze niezbędny jest udział mieszkańców naszego regionu w planowaniu kierunków działań. Proces budowania strategii jest długi (około 9 miesięcy). Można wziąć w nim udział na kilka sposobów i w kilku momentach.

W najłatwiejszym wariancie wystarczy jedynie odpowiedzieć na kilka pytań przy pomocy formularzy zamieszczonych poniżej. Formularze podzielono na 4 kategorie do wyboru dla użytkownika strony. Jeśli reprezentują Państwo więcej niż jedną grupę nic nie stoi na przeszkodzie aby odpowiedzieli na pytania przypisane do wszystkich grup.

Podając adres e-mail podczas wysyłania formularza zyskują Państwo pewność, że otrzymają świeże informacje o postępach prac oraz kolejnych wydarzeniach a w późniejszym terminie o naborach wniosków o dofinansowanie

Bardziej dociekliwych oraz osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do zakładki HARMONOGRAM PRAC gdzie można zapoznać się z naszym planem prac oraz możliwości uczestniczenia w kolejnych etapach budowania strategii.