1.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Uprawnionymi podmiotami do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego celu są: osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR będące jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa oraz osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR będące organizacją pozarządową. W przypadku JST maksymalna wartość projektu to 500 000,00 zł, intensywność wsparcia 63,63% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla NGO maksymalna wartość projektu to 300 000,00 zł, intensywność wsparcia 100% kosztów kwalifikowanych.

Dokumenty aplikacyjne – sekcja I na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3