Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Podstrona informująca o postępach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.

Opis procesu przygotowania LSR
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty zostanie wypracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne, przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego , społecznego. Model ten określa się mianem partycypacyjnego – polegającego na angażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów społeczno-gospodarczych, przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział. Aktywne włączenie się mieszkańców jest niezbędne w celu określenia potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz określenia celów strategii oraz określenia celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz zaplanowania działań.
Proces przygotowania LSR będzie ukierunkowany w szczególności na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnianiem obszaru planowanego do objęcia LSR oraz partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Realizując planu włączenia lokalnej społeczności LGD dopełni obowiązku dotyczącego informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z UE, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przy tworzeniu LSR wykorzystane:
• Doświadczenie członków oraz kadr LGD uczestniczących w realizacji LSR
• Wyniki badań własnych i ewaluacji LSR
• Dane pozyskane ze źródeł statystyki publicznej
• Materiały uzyskane w wyniku konsultacji ze społecznością lokalną
Prace nad Strategią, łącznie z badaniami diagnostycznymi, w całości zostaną wykonane przez Stowarzyszenie. W pierwszej kolejności powołany zespół ds. tworzenia strategii, w którego skład wejdą przedstawiciele lokalnej społeczności oraz członkowie LGD.
Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju
Bezpośrednią pracę przygotowania LSR wykona zespół – Grupa robocza ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, składający się z lokalnej społeczności oraz członków stowarzyszenia, przedstawiciele wszystkich sektorów oraz mieszkańców. Grupa robocza dokona analizy przeprowadzonych badań i wniosków sformułowanych podczas różnych form konsultacji społecznych. Do jej zadań należeć będzie: formułowanie propozycji rozwiązań, weryfikacja możliwości realizacji, przyjęcie rekomendacji, dokumentów, rozwiązań, przekazanie rozwiązań opinii publicznej. Uwzględnione wnioski będą miały wpływ na kształt celów, przedsięwzięć i rezultatów.

Punkt informacyjno – konsultacyjny
W całym okresie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju będzie funkcjonował punkt informacyjno-konsultacyjny prowadzony przez pracowników LGD. W punkcie dostępne są niezbędne dokumenty oraz osoby kompetentne do udzielenia wyjaśnień. Punkt może być mobilny np. podczas zaplanowanych wydarzeń lokalnych.

Otwarte spotkania konsultacyjne we wszystkich gminach wchodzących w obszar LGD.
Jednym z etapów przygotowania LSR będzie przeprowadzenie spotkań na obszarze LSR ,szerokich konsultacji społecznych. Uczestnicy spotkań zaproszeni zostaną do wspólnego tworzenia i aktywnego konsultowania LSR. Spotkania konsultacyjne są dobrą formą upowszechniania informacji o LGD i podejściu Leader. Zaprezentowanie przedmiotu dyskusji, zebranie opinii uczestników, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania.
Sondaże społeczne
• Ankieta internetowa, posłużenie się narzędziem on-line pozwala dotrzeć do większej liczby mieszkańców szybciej, łatwiej i taniej niż w przypadku tradycyjnych badań ankietowych.
• Tradycyjna ankieta papierowa

Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR będą mogli brać czynny udział w budowie LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.
LGD w razie konieczności/potrzeby wynikającej z panujących w kraju warunków związanych np. z COVID-19 lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych sytuacji przewiduje także możliwość przeprowadzenia spotkań/warsztat dla lokalnej społeczności w trybie on-line poprzez wykorzystanie platformy internetowej do organizacji spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Planowany sposób informowania o spotkaniach:
O procesie przygotowania LSR skutecznie zostanie poinformowany ogół społeczeństwa, w tym przedstawiciele wszystkich sektorów zainteresowanych realizacją LSR. LGD będzie upubliczniało informacje o konsultacjach społecznych. zarządzało procesem powstawania realizacji LSR, a wszystkie podejmowane przez nie działania będą miały charakter jawny. LGD będzie prowadziła szereg działań informacyjno-promocyjnych, które zapewnią szerokie upowszechnienie informacji na temat LSR oraz operacji poczynionych przez LGD. Wszelkie informacje na temat LGD będą aktualne, udostępniane będą w sposób systematyczny i na bieżąco. Działania promocyjno- informacyjne realizowane przez LGD będą spełniały funkcję aktywizacyjną i motywacyjną mieszkańców obszaru LSR, do udziału w procesie wdrażania LSR. Sposoby komunikacji zostały tak dobrane aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców,
Działania informacyjne będą prowadzone poprzez:

  • umieszczanie na stronie internetowej LGD
  • umieszczenie informacji na profilu Facebook LGD
  • przekazywanie informacji do Gmin członkowskich.