3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Udzielenie dotacji na utworzenie nowego przedsiębiorstwa to instrument często stosowany w ostatniej dekadzie w Polsce, niezmiennie cieszący się zainteresowaniem. W ramach konkursu ogłoszonego przez biuro LGD na tworzenie nowych przedsiębiorstw wniosek będą mogły złożyć osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej. Dotacje będą miały charakter premii w wysokości 100 000,00 zł lub 70 000,00 zł, z czego 80% wypłacane po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji. Projekt obliguje wnioskodawcę do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy, w tym także samozatrudnienie. Ze względu na zróżnicowaną kapitałochłonność przedsięwzięć poziom dofinansowania uzależniony będzie od branży, w ramach której składane będą wnioski. Branża usługowa i handlowa – premie w wysokości 70 000 zł, branża transportowa, logistyczna oraz produkcyjna premie w wysokości 100 000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostaną ściśle opisane w ogłoszeniu o konkursie.

AKTUALNE DOKUMENTY APLIKACYJNE dostępne są w sekcji II na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie