3.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2017 ZAKOŃCZONY!!! INFORMACJA O KOLEJNYCH NABORACH POJAWI SIĘ W CZERWCU/LIPCU 2017.
Działanie, w którym udział mogą wziąć funkcjonujący już przedsiębiorcy. W ramach konkursu ogłoszonego przez biuro LGD na rozwój przedsiębiorstw wniosek będą mogły złożyć: osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, pod adresem wpisanym do CEIDG, znajdującym się na obszarze realizacji LSR; spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określonej powyżej dla osoby fizycznej; osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa znajdującym się na obszarze realizacji LSR. Przygotowane projekty muszą być stricte związane z utworzeniem nowych miejsc pracy. W ramach tworzenia nowych miejsc pracy przewidywane są m.in. takie działania jak utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy oraz przeszkolenie pracownika pod kątem umiejętności związanych ze stworzonym stanowiskiem pracy. Warunki udzielenia wsparcia zostaną ściśle opisane w ogłoszeniu o konkursie, jednak dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych. o przyjęciu najwyższej możliwej intensywności wsparcia zdecydowano na podstawie doświadczenia wyniesionego z doradztwa świadczonego w poprzednim okresie programowania. Potencjalni beneficjenci często rezygnowali z aplikowania o środki tłumacząc, że ten poziom dofinansowania nie rekompensuje licznych obowiązków związanych z gromadzeniem dokumentacji, zachowaniem konkurencyjności, tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy.  Wskazywali, że wolą kupić używany sprzęt i uniknąć tych trudności. Uznawali dofinansowanie na poziomie 50% jako mało atrakcyjne. Ten sam ton wypowiedzi prezentowali  mieszkańcy podczas konsultacji i domagali się by dofinansowanie było na poziomie 70%. Przyjęcie tej intensywności wsparcia wpłynie pozytywnie na dynamikę osiągania wskaźników i realizacji budżetu LSR. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 300 000 zł.

AKTUALNE DOKUMENTY APLIKACYJNE dostępne są w sekcji I na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

PYTANIA I ODPOWIEDZI ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader.html