Teksty jednolite zmienionego rozporządzenia dot. Leader i ustawy dot. funduszy unijnych

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy teksty jednolity Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowany w trybie uwypuklającym naniesione zmiany: USTAWA POL. SPÓJNOŚCI TEKST JEDNOLITY 2.09.2017. (1)

Tekst ogłoszony w ISAP: D20141146Lj

Jednocześnie publikujemy plik opracowany w trybie uwypuklającym naniesione zmiany dot. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.: ROZPORZĄDZENIE W SPR. WDR. Z 24.09.2015 TEKST JEDNOLITY 9.09.2017 (1)