Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 5/2023

„Szlakiem dobrych praktyk PROW 2014-2020” – kampania informacyjno-promocyjna

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 12.04.2023 r., została zawarta umowa nr 5/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Zieloną Doliną Odry i Warty jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Szlakiem dobrych praktyk PROW 2014-2020” – kampania informacyjno-promocyjna.Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej prezentującej 6 wzorcowych przykładów zrealizowanych na terenie województwa lubuskiego dobrych praktyk PROW w latach 2014-2020. Zrealizowane operacje zostaną opisane w 6 artykułach w prasie o zasięgu regionalnym. Dzięki realizacji operacji nastąpi transfer wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich województwa lubuskiego. Zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk zwiększy zainteresowanie stron we wdrażanie nowych inicjatyw na rzecz obszarów wiejskich w swoich społecznościach lokalnych. Zaprezentowane wzorcowe przykłady zrealizowanych operacji poszczególnych priorytetów programu staną się inspiracją dla nowych przedsięwzięć.

Efektem natychmiastowym będzie:

– zamieszczenie cyklu 6 artykułów w prasie o zasięgu regionalnym na temat projektów realizowanych z programu PROW 2014-2020,

– zaprezentowanie 6 wzorcowych operacji zrealizowanych w ramach dobrych praktyk PROW w latach 2014-2020.

Do efektów długoterminowych zaliczyć można:

– zaprezentowanie przykładów wdrożonych inicjatyw w ramach dobrych praktyk PROW zrealizowanych w latach 2014-2020 na terenie województwa lubuskiego,

– przekazanie wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń, pomysłów i rozwiązań z zakresu zrealizowanych przedsięwzięć,

– zachęcenie jak największego grona osób do realizacji projektów w ramach dofinansowania ze środków PROW,

– zgromadzenie przykładów, pomysłów i rozwiązań zrealizowanych w ramach operacji z poszczególnych priorytetów programu PROW.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl